badminton je badec.cz


V?sledky badmintonov?ho singl „Sten“ – 128.kolo

IKONA_SEKNI?KA
Sten 128 – 15.02.2014

STUPN? V?T?Z?:
1. MARTIN SEKNI?KA – 8/9
2. KAMIL SEDL??EK – 7/9
3. FRANTI?EK HAN?K – 7/9
(??sla vyzna?uj? po?et v?t?zstv? / po?et z?pas?)

Kompletn? v?sledky 128. singl „Sten“ zobraz?te kliknut?m zde.

Celkovou zaktualizovanou tabulku po 128. kole, podle kter? se vych?z? pro nasazov?n? do jednotliv?ch turnaj? „Sten“ zobraz?te kliknut?m zde.

-- v pln? palb?, deseti vesm?s vyrovnan?ch hr???, prob?hlo v dne?n? dopoledne dal?? kolo fyzicky n?ro?n?ho turn?jku …
 – po dlouh? dob? se p?edstavil Martin Sekni?ka, kter? i p?es jedno zav?h?n? nakonec s p?ehledem vyhr?l …

Pokra?ov?n? koment??e a v?ce informac? zde:


 – shodn? se sedmi v?hrami skon?ili druh? Kamil Sedl??ek p?ed t?et?m Frantou Han?kem …
 – bramboru obsadil ?esti-setov? a kr?sn? oband??ovan? Jura Hud?k …
 – p?t? flek pro Michala Rafaje p?ed ?est?m La?ou Prudk?m … oba shodn? po ?ty?ech v?hr?ch …
 – t?i v?hry m?li sedm? Standa Jane?ek a osm? Martin Von??k …
 – dva set?ky uzmul dev?t? Petr Ml?nek a jeden set des?t? Karel Pech …

Dal?? singl „Sten“ bude pravd?podobn? v sobotu 22.02.2014.

V?ce o turnaji Sten, v?etn? v?sledk?, koment???, pravidel, mo?nosti p?ihl??en? atd. zobraz?te kliknut?m zde.

android spy

Komentáře jsou uzavřeny.