badminton je badec.cz


Rozhovor na ?t?dr? den

Adam Mendrek, V?noce 2013

Tradi?n? rozhovor na ??edr? den nem??eme ud?lat s nik?m jin?m ne? s Adamem Mendrekem. Borcem, kter?mu na badec.cz fand?me nejv?c z cel? na?? reprezentace.

Adama potk?v?me pravideln? na kurtech v Brn?, jak tvrd? a poctiv? tr?nuje. Tento rok oslavil 18 let a m? nelehk? obdob? v ?ivot? profesion?ln?ho badmintonisty a to p?echod z juniorsk? kategorie mezi dosp?l?. Obj??d? evropsk? turnaje, kde je v pozici nenasazen?ho hr??e. Mus? proj?t kvalifikac?, aby mohl v?bec z?skat body do sv?tov?ho ?eb???ku. Ale i tam nar??? na hr??e sv?tov? extrat??dy, tak?e vyhran? kvalifikace je v dne?n? dob? vysok? konkurence ?astokr?t velk?m o???kem.

P?ejeme Adamovi hodn? zdaru a z?skan?ch zku?enost? v tomto nelehk?m obdob?. Rozhovor najdete zde:

Rok 2013 je pomalu za n?mi. Jak se na n?j d?v???

Rok 2013 byl pro m? velmi vzru?uj?c? a ?sp??n?! Povedlo se mnoho skv?l?ch v?sledk?, pod?val jsem se do nov?ch zem? a poznal mnoho nov?ch lid? a p??tel! Tak? pro m? za?ala nov? kapitola a to seniorsk? :-)

Co bere? v ub?hl?m roce za sv?j nejv?t?? ?sp?ch?

Jako nejv?t?? ?sp?ch pova?uji 5. m?sto na mistrovstv? Evropy junior?, kter? se konalo v tureck? Anka?e. Ve ?tvrtfin?le jsem se utkal s nejlep??m Angli?anem Rhysem Walkerem. Z?pas byl velmi vyrovnan? a prohr?l jsem jej a? v koncovk?ch obou set?. Byl jsem kousek od medaile z ME.

adam_2013

Co se ti naopak v 2013 nepovedlo?

Nejv?ce lituji m? prohry na MM?R junior?, kde jsem podlehl u? ve 3. kole. Prohr?l jsem se Srbem Petrovicem, kter? hr?l velmi dob?e a zaslou?il si vyhr?t! Sna?il jsem se v z?pase na n?j naj?t taktiku, kter? by mi pomohla se vypo??dat s jeho stylem hry. P?ede?l?ch 10 z?pas? jsem odehr?l skv?le. Na kurt? jsem m?l p?ehled, diktoval jsem tempo a hra byla p?esn? takov?, jakou jsem si p?edstavoval. Bohu?el tento z?pas to nebylo ono. M?j protihr?? hr?l skv?le a v?e mu do kurtu padalo.

Tv?j nejlep?? z?pas tohoto roku?

Nejlep?? z?pas? M?m dva, a to s ???anem Jun Peng Zhao na individu?ln?m MS v Thajsku (z?znam z?pasu je zde) a pot? na okruhu seniorsk?ho circuitu v It?lii s Indra Bagus Ade Chandra, kter? cel? turnaj nakonec vyhr?l. Prokousal se z kvalifikace a? k v?t?zstv?. Na?i div?ci ho znaj? z fin?le leto?n?ho MM?R v Brn?.

A nejhor?? z?pas?

Ur?it? prohra s Danielem Ojaaarem v Irsku na Carlton International 2013.? Bohu?el po cel? pr?b?h z?pasu m? tr?pilo velk? mno?stv? nevynucen?ch chyb, kter? jsem produkoval. Jak na saku, tak do aut?. Nemohl jsem se z toho dostat ven. Jedinou v?hrou a pozitivn? v?c? bylo, ?e jsem i p?es tento fakt zvl?dl z?pas v hlav?! St?le jsem byl soust?ed?n a odhodl?n bojovat s touto sm?lou. Ale prohr?l jsem 11:21 a 8:21.

Jak? p?edsevzet? si d?? do roku 2014? Co bys cht?l dok?zat?

Nejprve si p?eju zdrav?. To je pro m? nejd?le?it?j??! A co bych cht?l dok?zat? Sb?rat zku?enosti a odehr?t co nejv?ce kvalitn?ch z?pas? mezi dosp?l?mi!

Kde bude? na Silvestra? D?? si ?amp??o nebo rychl? ?punty?

Silvestra budu tr?vit v d?nsk?m Odense, kde odl?t?m tr?novat u? 27.12. 2013. Mysl?m, ?e ani jedno :-)

Odlo??? n?jak? den p?es V?noce raketu do kouta a bude v?bec den bez sportu?

Ur?it? odlo??m a to na ?t?dr? den a nejsp?? i den po n?m. Budou to takov? dva odpo?inkov? dny!


V?echny ?ten??e badec.cz zdrav? a p?kn? sv?tky p?eje 

Adam Mendek

cheap oem software download

Komentáře jsou uzavřeny.