badminton je badec.cz


Archiv pro Březen 6th, 2014

V Anglii ji? bez „Kata Asiat?“

Evropa do n?j vkl?dala nad?je! Jedin? evropsk? hr?? dvouhry m??? z aktu?ln? sv?tov? TOP TEN (nyn? 4. hr?? sv?ta) dnes vypadl z All England. Jan O Jorgensen, kter? dr?? za? Evropu krok z ?zkou sv?tovou ?pi?kou plnou asijsk?ch superman? nem?l sv?j den. Na sv?m profilu k tomu uvedl: „Well, not the result i hoped for here at All England 2014. I got off to […]

Čtvrtek, Březen 6th, 2014

Prvn? ?l?nky v koutku tren?ra

Jak jsme sl?bili, tak ?in?me. M?me pro V?s prvn? ?l?nky a to rovnou t?i, kter? p?ipravil Tom?? Voves a jsou publikov?ny v „Koutku tren?ra Toma?e Vovse“. Postupn? napln?me v?ech 9 kategori? ?adou zaj?mav?ch a podn?tn?ch informac? z prost?ed? badmintonu! Te? si m??ete osv??it historii badmintonu. Zjistit jak je definov?n ide?ln? hr?? badmintonu a kter? faktory ovliv?uj? v?? v?kon. […]

Čtvrtek, Březen 6th, 2014